Šta je govorio Ehrereriberg estrade?

Šta je govorio Ehrereriberg estrade?

Starenje je prirodan proces koji zahvata svako živo biće, pa i čoveka. Kako kaže Ehreriberg, »ono počinje s rađanjem jedinke, sa prvim znacima ži- vota«. U početku je neprimetno, ali ukoliko životna krivulja sve više opada i približava se šestoj. Odnosno sedmoj deceniji života, znaci starenja postaju sve više izraženi kod čoveka ili žene. Životna sposobnost se sve više gubi i na videlo dana stupaju osnovni znaci starosti — slabost i nemoć. Starenje je biološki proces, koji ranije ili kasnije neminovno. Zahvata čovečiji organizam i iz jednog perioda čoveči- jeg života, koji karakteriše zrelost. Snaga i vitalnost, prevodi ga u drugi. Mirniji životni period, kada se životna aktivnost smanjuje — i mi kažemo da nastupa starost.  Ono šta je pisac govorio trebamo zapamtiti.

Starost je doba čovečijeg života u toku koga se čovečija ličnost menja, kako u fizičkom tako i u psihičkom pogledu. Visina i telesna težina se sma- njuju; svi organi u čovečijem organizmu se u manjoj ili većoj meri smanjuju, atrofiraju i smanjuju svoju aktivnost — funkciju. Obično su najviše zahvaćeni najvažniji organi, kao što su mozak, srce, bubrezi i naročito krvni sudovi. Životna aktivnost ostarele osobe se smanjuje. Takva osoba ne može više s uspehom da obavlja svoje ranije zanimanje. Javlja se slabije pamćenje, slabija koncentracija, smanjuje se fizička snaga, vid i sluh popuštaju, te bi takva osoba najzad trebalo da starost proživi u miru i spokojstvu, kao naiknadu za godine rada iz mladosti. Šta je govorio to se i ostvaruje

Šta je govorio kroz vijekove

Dugo, kroz vekove, proces starenja se smatrao kao jedna neminovnost, na koju Ijudski um ni u kom slučaju ne može da utiče. Starenje je prirodan proces koji ne može da se potpuno zaustavi ili spreči. Oduvek su lekari i biolozi, naročito novog veka, pratili sve pojave i promene koje idu sa starenjem. Uzrok starenja, brzina nastajanja starenja, promene u organizmu kod starih osoba, bili su predmet izučavanja lekara i biologa.

Tako da se poslednjih decenija počela da razvija jedna nova medicinska disciplina — gerontologija, koja ima zadatak da pro- učava normalne životne pojave i patološke promene u organizmu, u toku starenja živih bića. Pored ge- rontologije treba spomenuti i gerijatriju, medicinsku disciplinu koja sačinjava, u stvari, deo gerontologije, i koja proučava sve patološke procese koji se odig- ravaju kod starih osoba. Ona je poslednjih godina počela da dobija oblike specijalizovane medicinske discipline, poput pedijatrije, tako da se gerijatrijOm danas bave lekari raznih specijalnosti, kao što su: intemisti, ginekolozi, rendgenolozi, ortopedi, urolozi, neuro-psihijatri itd. 

Bolnice i klinike

Danas postoje bolnice i klinike koje na svojim gerijatrijskim odeljenjima tretiraju razne probleme iz oblasti gerijatrije. Njihovi bolesnici su starije osobe. Takve osobe s puno prava treba da vedrije gledaju u budućnost, jer savremena gerijatrija, kao i gerontologija, primenom modernih medicinskih tekovina, u mogućnosti je da im učini starost pri- jatnijom i vedrijom. Mnogobrojne staračke tegobe su ove medicinske discipline u stanju da smanje ili otklone. Kao logična posledica toga javlja se znatno duži Ijudski vek i trajnija radna sposobnost. 

I. UZROCI STAROSTI 

Oduvek su učeni Ijudi, prirodnjaci, filozofi i lekari, pokušavali da objasne uzroke starenja kod Ijudi. Tokom proteklih vekova gomilala su se sa- znanja u vezi sa starenjem, tako da modema medi- cina i biologija raspolažu danas mnogim podacima o tome kakve se sve promene odigravaju u čoveči- jem organizmu u toku starenja. Ova saznanja su mogla da budu sakupljena zahvaljujući velikom napretku medicine i ostalih srodnih grana, kao što su patologija, anatomija, histologija, fiziologija, eks- perimentalna biologija

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *