Sintetične dionice i analitične

Telesne vežbe se mogu primenjivati u svim do- bima uzrasta našeg biznisa i dionice, jer mogu da odgovaraju razvoju i moći svakog pojedinca: one mogu biti individualne i kolek- tivne. Prema načinu praktikovanja one mogu biti:

  • analitične, za uvežbavanje pojedinih i odre- đenih mišića u cilju korekcije i dopune njihovog rada;
  • statične, radi savlađivanja otpora i jačanja snage;
  • dinamične, radi uvežbavanja kretanja i rada, radi izdržljivosti, preciznosti i efektnosti;
  • sintetične, koje aktiviraju većinu ili sve mi- šiće, najčešće radi poboljšanja disanja ili jačanja živ- čanog sistema;
  • fiziološke telesne vežbe, koje deluju u smislu jačanja snage, brzine i istrajnosti.

Novorođenče, stegnuto i dugo držano povezano u pelenama, loše se razvija i loše spava. Poremećuje mu se varenje, rastenje i razvoj, tako da zaostaje za decom kojoj je omogućeno povremeno slobodnije kretanje udova i tela. Do tri meseca odojče treba po- vremeno raspovijati i ostavljati da se slobodno ba- caka rukama i nogama, razume se u toploj sobi ili na toplom suncu. Treba povremeno uvežbavati po- krete njegovih ruku i nogu po nekoliko minuta sva- koga dana. Telesne vežbe u periodu rastenja mogu

biti od neocenjive koristi, ako se pravilno primenju- ju. Sve do puberteta i u pubertetu telesne vežbe se ne smeju samo usmeravati na razvijanje i jačanje mišića. Istodobno treba razvijati organe za disanje i krvotok. Kod dece do 6 godina života telesne vežbe se ograničavaju na slobodne igre u prirodi i na čistom vazduhu. Telesne vežbe školskog doba i do puberteta treba stalno i postepeno usmeravati na jačanje organa za disanje. Sa prostim i osnovnim vežbama tela i lakom atletikom najlakše se postiže harmonični razvoj tela i čula, kao i popravljanje posledica loših stavova pri sedenju i pisanju u nehigijenskim klupama, pri ne- dovoljnoj svetlosti i nečistom vazduhu. Vežbe u to doba moraju biti pristupačne i ne smeju da zamaraju; zato ih treba više sprovoditi kroz igru i sa čestim pre- kidima i slobodnim odmorima. Pri izvođenju telesnih vežbi u to doba treba vežbati postepeno i sistematski, bez zamora, sa čestim i kraćim odmorima, i treba strogo kontrolisati zdravstveno stanje, naročito ugro- žene organe i telesne nedostatke.

Pubertetsko doba je vrlo osetljivo — duhovno i telesno — usled naglog i nejednakog rastenja, što zahteva obazrivost pri izboru vrsta telesnih vežbi i sporta. Treba se držati više slobodnih igara u pri- rodi i na čistom vazduhu. Po okončanom pubertetu nastaje doba očvršćavanja organizma. To je doba podesno za laku atletiku, a nikako za tešku, doba za razvijanje brzine, spretnosti, elastičnosti i preciznosti u pokretima, a nikako za razvijanje snage i podno- šenja teških i zamornih napora.

Mladićstvo je doba potpune telesne kulture za sve vrste telesnih vežbi sa najvišim mogućnostima i takmičarskim dostignućima. To je doba okončanja rastenja, ali ne i razvoja. Doba od 20 do 30 godina života je najpogodnije za integralnu fizičku kulturu.

Telesne vežbe žena moraju se prilagođavati nji- hovoj slabijoj i manje razvijenijoj muskulaturi, sit- nijim kostima, slabijim zglobovima, manjem disaj- nom kapacitetu i snazi. Najbolje telesne vežbe za žene su hodanje, plivanje, sportovi sa loptom i reke- tom i proste odgovarajuće telesne vežbe (švedske vežbe). One razvijaju gipkost, spretnost, uravnoteže- nost i harmoniju pokreta. Žene koje rađaju treba da jačaju trbušne mišiće. Telesne vežbe za doba preko 40 godina izvode se obazrivije, sa manje napora, bez naglosti i sa čestim odmorima. To su osnovne telesne vežbe koje odgo- varaju ne samo uzrastu već i telesnoj

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *