Kako djeluju globalni sastavi za rad organa?

Sastav i rad organa za kretanje i rad. Pribor za kretanje i telesni rad sačinjavaju kosti, mišići i zglobovi uz tesnu saradnju živčanog sistema. Kostur daje telu oblik, stav, držanje, a mišići čvrstinu, snagu i moć. Telo ima 208 kostiju. Kosti su živi or- gani snabdeveni krvnim sudovima i živcima; one su osetljive, hrane se, rastu, jačaju i razvijaju se. Čvrstinu kostiju osiguravaju mineralne soli, naročito kal cijumove i fosforne, koje se unose hranom. Zglobovi povezuju kosti i mogu biti nepokretni, polupokretni i pokretljivi. Mišiči čovečijeg tela iznose polovinu od celokupne njegove težine; ima ih preko 450. Oni su sastavljeni od snopova mišićnih vlakana koji su ela- stični: stežu se i rastežu. Mišići su protkani živcima koji im prenose komandu za kretanje i rad i krvnim sudovima koji im donose hranu i kiseonik. Mišići koji rade razvijaju se i jačaju, dok oni koji ne rade ili ne- dovoljno rade kržljave i slabe. Radom i vežbom mi- šićna vlakna postaju jača, izdržljivija i elastičnija. Sve organe za kretanje i rad treba dovoljno i stalno uvežbavati, održavati u dobroj formi i radu.

Štetni uticaji i telesne mane. — Savremeni čovek se sve manje kreće i sve ređe upotrebljava punu te- lesnu snagu. Napredak tehnike i mehanizacije je znatno smanjio fizičke napore, sveo rad na standard-

Sl. 6. — Loše i pravilno držanje tela pri stajanju i sedenju

ne pokrete, poluautomatske i na upotrebu sve ma- njeg broja mišića, tako đa se čovečije telo neravno- merno i nepravilno razvija. Prevozna sredstva, elek- trične i druge dizalice, kao pokretne stepenice, lišile su izvesne grupe Ijudi kretanja i fizičkih napora, tako da savremeni industrijski i gradski čovek dobija i svoj posebni oblik i izgled administrativnog i kance- larijskog tipa: tanke i krive noge, razvijen i ispupčen trbuh, naborana koža, podvoljci od masnog tkiva, bleda boja kože, kratak vrat, podnadulost i sklonost ka gojaznosti. Pravilan razvoj i rastenje zahtevaju dovoljnu, raznovrsnu i uravnoteženu ishranu, dok suvišna ishrana i slabija potrošnja hrane stvaraju masnu rezervu, dovode do gojaznosti i čitavog niza degenerativnih promena. Nepravilan položaj tela pri radu, sedenje i stajanje utiču loše, naročito na mlade organizme, prouzrokuju razne deformacije i krivlje- nje kosti, a naročito kičmenog stuba, nogu i karličnih kostiju, počev od školskih nehigijenskih klupa pa do neprirodnih stavova kraj raznih industrijskih mašina.

Premoreni mišići gube elastičnost, a pokreti su im usporeni, otežani, netačni i neusklađeni. Pri na- pornom radu mišića i nedovoljnoj ishrani brzo se utroši energetska mišićna rezerva i mišiči počinju da troše svoje sopstveno tkivo i da ga pretvaraju u radnu energiju. Mišićne ćelije se iscrpljuju, a otpadne ma- terije nagomilavaju u organizmu, što koči mišićni rad, dovodi do iscrpljenosti, premorenosti i zatrova- nosti.

Uticaj rada i telesnih vežbi na životne organe

Organi za kretanje su nosioci rada i telesnih vežbi. Telesne vežbe jačaju mišiće, povećavaju nji- hovu zapreminu, usavršavaju spretnost i brzinu po- kreta. Kratki mišići služe za savlađivanje otpora, razvijanje snage i statičke moći tela, dok izduženi i tanki su za zamašne pokrete i kretanje, više za dina- mičnu moć tela. Kostur, naročito u periodu rastenja,
od 10 do 16 godina, podleže uticaju telesnih vežbi i može da menja svoj oblik nabolje ili nagore, što za- visi od pravilne ili nepravilne primene tih vežbi. Te- lesne vežbe održavaju i popravljaju stav tela, osigu- ravaju hod i ravnotežu, otklanjaju razne deformacije i zaostalost. Zglobovi postaju gipkiji i pokretljiviji, njihov rad lakši i brži usled uvežbanosti i jačanja. Sve se to postiže pod uslovom da se telesne vežbe i rad izvode postepeno i sistematski.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *