Šta je sve škodljivo grlu?

Alkohol i jaka pića takođe draže grlo pri prolazu. Preterana toplota i hladnoća, kao i jaki začini, takođe su škodljivi za grlo. Kijavice se vrlo brzo prenose na grlo, kao i zarazna oboljenja usne duplje.Oko je vrlo nežan organ i osetljiv na povrede i upadanja stranih tela, naročito kod pojedinih pro- fesija i rada sa pojedinim aparatima i mašinama: strug, tocilo, drobilica, tesanje, zavarivanje i sl. To su njegove zanimljivosti. Takva je politika informacija. Nisu retke povrede, od pojedinih korozivnih hemikalija pri prskanju i isparavanju, sa teško izlečivim povre- dama. Prašina i strana tela, kao i jaka svetlost kod izvesnih profesija, zahtevaju primenu zaštitnih nao- čara. Pri povredi oka su opasne komplikacije gnoje- nja i drugih infekcija. Ožiljci od izlečenih rana mogu da ostave na oku trajne i neizlečive posledice, a često i smanjenje vida. Za mnoga radna mesta i vrste poslova zahteva se ispravan vid, prethodni specijalis- tički pregled očiju, jer neispravan vid može da pro- uzrokuje povrede očiju.Higijena oka na radnom mestu se sastoji u slede- ćim postupcima:

— Za svaku povredu oka koja se može kompli- kovati, kao i za upadanje stranog tela u oko i povrede ođ korozivnih (nagrizanja) hemikalija, treba se što hitnije obratiti očnom lekaru.

— Prljavim i zagađenim rukama se ne smeju dodirivati i trljati oči.

— Pri umivanju brisati se svojim i čistim ub- rusom.

— Kada se oko utruni stranim telom i prašinom, ne treba trljati oči, već ostaviti oko na miru i pustiti da suzi i pokuša da se tom svojom prirodnom od- branom zaštiti.

— Pri povredi oka hemikalijama obilno ispirati oko u blagim mlazevima čistom, prokuvanom, higi- jenski ispravnom vodom.

Oči se peru kao i lice: čistom pijaćom vodom sa mlaza (tekućom), bez pritiskivanja i trljanja. Pri ne- spretnom kupanju beba i usled prodora sapunice u oko bebe se plaše kupanja, pa umesto da se raduju, plaču i nerado se kupaju. Maramica za brisanje očiju mora đa je uvek čista i ne sme da služi za brisanje drugih organa. Ako se oko natruni, treba staviti lak zavoj preko oka ili čistu hladnu oblogu, ostaviti oko na miru izvesno vreme, da ono samo pokuša suzama i očnim kapcima da se odbrani i odstrani strano telo, što u najvećem broju slučaieva uspeva. U slučaju neuspeha obratiti se očnom lekaru.

Knjiga pri čitanju treba da je nepomična i da je ravnomerno i dovoljno osvetljena: ni suviše jako niti suviše slabo. Udaljenost kniige od očiju treba da je 30—33 cm. Slova ne smeju biti suviše sitna niti redovi jako zbijeni. Citanje treba povremeno preki- dati i odmarati oči od naprezania. Ne treba čitati pri hodu niti pri vožnji, jer se vid kvari i slabi, a oči zamaraju. Pri čitanju svetlost treba da pada sa leve strane, da ne pravi senku, a pri ležanju svetlosni iz-

vor treba da je više glave. Treba izbegavati gledanje u jako svetleće predmete: sunce, vatru i sijalice. Protiv letnje blistave sunčane svetlosti treba zaštititi oči obojenim naočarima. Gledanje u snežnu belinu je takođe škodljivo i zahteva zaštitne obojene naočari. Neonsko svetlo daje ujednačenu i higijensku svetlost, ako ne treperi. Deci treba zabraniti svaku igru u kojoj oči mogu biti ugrožene: bacanje peska u lice i oči, prašine i snega. Oči se ne smeju dodirivati ni pritiskivati prsti- ma. Dečije igračke ne smeju biti takve da mogu da povrede oči. Stakla na naočarima mora da su uvek čista i providna; zato ih treba često čistiti maramicom ili mekanom kožicom.Pregled vida kod dece, naro- čito predškolske i školske, mora biti periodičan, sva- kih 6 meseci ili jednom godišnje.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *