Treba nama svima dobro predavanje trenutno novosti

Treba nama svima dobro predavanje trenutno

Treba da omogući radnim Ijudima potrebne uslove za odmor. Ugodan život i san posle završenog radnog vremena. Kvalitetna ishrana, zdravstveno prosveći- vanje kao i besplatna zdravstvena zaštita treba rad- nim lujdima da budu ubedljiva garantija za dug život. 

Adekvatne plate prema zalaganju na radu. Kao i prema radnom učinku, treba da budu jedan od faktora za podizanje životnog standarda.

A životni visoki standard treba da bude dostupan i radnim Ijudima iz grada, kao i onima sa sela. Samo onda će se stvoriti povoljni uslovi za miran i spokojan život ako Ijudi jedne zajednice imaju dovoljno rada. Hrane i dovoljno vremena za odmor, kao i moguć- nosti da uživaiu u plodovima što ih sa sobom nosi civilizacija. Kroz štampu, radio, televiziju i ostale kulturne tekovine savremenog života dvadesetog veka. 

Korišćenje godišnjeg odmora posle napornog rada u planinskom kraju ili na moru. U aktivnosti koja pričinjava zadovoljstvo, daleko od gradske vreve i svoga radnog mesta. Vraća radnom čoveku potrebnu energiju i mir za nedelje i mesece koji mu sleduju. 

Treba nama tako sve raditi

Kao što se vidi, socijalno-ekonomski uslovi, ukoliko se maksimalno ostvare u jednom društvu, predstavljaju jedan od važnih faktora da čovek može da ostvari dug, bezbrižan i srećan život. ranog uživanja, kako alhokola, tako i hrane bogate šećerima, skrobovima i u mastima. Kod takvih osoba rano nastupaju arteriosklerotičke promene i zbog toga takve osobe počinju brže da stare, a i ranije umiru od raznih komplikacija arterioskleroze, srčane ili moždane kapi itd. 

Prvo detinjstvo — do 7. godine 

Drugo detinjstvo — od 7. godina do puberteta 

Doba mladosti — od puberteta do kraja rastenja 

Zrelo doba — do 60. godine 

Starost — od 60. godine  Periodi čovekovog života po Hipokratu Svaiko od ovih doba života ima svoje bitne karakteristike. otkrivajući uzroke mnogih bolesti, putem novih lekova, preven- tivnih sredstava za zaštitu zdravlja i putem naučne obrade uslova pod kojima se Ijudski organizam naj-  

Prema zapažanjima koja smo stekli u toku po- slednjih sedam godina rada na Intemom odeljenju Gradske bolnice u Beogradu, došli smo do zaključka da sve stare osobe mogu đa se svrstaju u đve grupe. Prvu grupu saoinjavaju tzv. mršave osobe, koje se češće viđaju, a drugu manju grupu, gojazne osobe. 

Kod mršavih starih osoba postoji izražena atro- fija celokupne muskulature. Takve osobe obično Srce i krvni sudovi su organi koji se sa stare- njem izrazito i upadljivo menjaju. Prema američkim autorima kod starih osoba srce je u sredogruđu više horizontalno položeno i ima veće dimenzije nego

Nismo za lakoće ni teškoće

Lakoće, te su zbog toga prinuđeni da gutaju nedo- voljno sažvakanu hranu. To uslovljava poremećaje u organima za varenje, u prvom redu želucu i tan- kom crevu. 

 velika količina gasova, trbuh postaje naduven (me- teorističan), napet. Zbog pritiska na srce, ove osobe počinju da se žale na osećaj gušenja i lupanja srca.  što izaziva i olakšanje. Tokom vremena ove osoibe počinju da slabe, i kod njih se javlja iscr- pljenost. Stolica je neuredna, proliv ili zatvor, i u iz- metu se zapažaju nesvareni ostaci od hrane. Međutim, ne može se sa sigumošću tvrditi da je emfizem neminovan proces i da zahvata u većoj meri pluća svih starih osoba. Još uvek je veliki broj onih Naročito su ugrožene razne profesije. Prema radovima A. Thomasa iz Liegea, rudari stare brzo i umiru prosečno čitavih deset godina ranije od raz- nih plućnih oboljenja, u odnosu na druge profesije. 

Star čovek s izraženom slabošću telesne musku- lature i spuštenim trbušnim organima 

Sl. 14. — Izražena preponska kila, koja silazi u mošnjice, kod starijeg čoveka 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *