Matični mleč za matični kod starenja

Matični mleč za matični kod starenja

Matični mleč se često upotrebljava kao sredstvo koje treba da stimulira i podmlađuje ostareli organizam. Savremena medi- cina nije mogla do sada u potpunosti naučno da do- kaže lekovitu vrednost matičnog mleča, ali se ona pretpostavlja na prisustvu vitamina u mleču. 

Paul Bequerel je zapazio da ako se eksperimen- talna životinja postavi u uslove niske temperature. Sve njene osnovne životne funkcije se usporeno obavIjaju. U tom tzv. stadijumu hipotermije, organizam živi usporenim latentnim životom. I zbog toga što su svi vitalni znaci, disanje, rad srca, temperatura, izmena hranljivih materija. Svedeni na minimalnu meru, takav organizam i duže živi.

Hipotermija već danas ima široku primenu kako u hirurgiji tako i u eksperimentalnoj biologiji. Jer se na taj način omogućava da se izvedu veliki operativni zahvati. Razni organi, kao što su razne žlezde, bubrezi i razni drugi organi. Dugo mogu da se čuvaju pod povoljnim us- lovima, na niskoj temperaturi i hipotermiji. I po potrebi ovi normalni organi operativnim putem mogu da se presade i zamenjuju obolele organe. Ova grana medicine se nalazi još u eksperimentalnoj fazi, ali izgleda nije daleko dan kada će hipotermija moći da se i masovno primeni i u praktičnoj medicini. Mnogi problemi starosti i starenja će tada da budu rešeni. 

Matični broj

Kanadski naučnik matični profesor Selyeprvi je izvršio eksperimente na životinjama da bi ispitao da li procesi starenja u organizmu mogu da se zaustave ili uspore. On je pošao od činjenice da je svaki matični znak starenja uvek u vezi sa zakrečavanjem pojedinih.

mekih delova Ijudskog organizma. Ti znaci su na- boranost kože, zakrečavanje krvnih sudova, okošta- vanje međupršljenova i skleroza moždanih organa. Citav ovaj proces, uključujući u njega i osobinu živog organizma da po sopstvenom izboru stvara veće količine kalcijuma i »šalje« ih i slaže u poje- dinim organima, profesor Selye je nazvao kalcifi- kacijom. U vezi s tim procesom interesovala su ga dva problema: zašto organizam sam od sebe »blo- kira« sopstvene fizičke snage? I da li ovo zakreča- vanje krvnih sudova može u prvom redu da se iza- zove i veštačkim putem i da se na taj način otkriju stvarni uzroci starenja? 

Uz pomoć velikog broja izabranih saradnika profesor Selye je vršio ispitivanja na tom polju. Iz nedelje u nedelju, stotine životinja iste rase, istog doba starosti i iste težine podvrgavane su raznim opitima. 

Pored uspjeha

I pored uspeha koje je postigao prilikom eks- perimentalnog ispitivanja na životinjama, profesor Selye smatra da će proći još mnogo vremena dok budu pronađeni »eliksiri mladosti« koji će uspešno moći da se primene na Ijudima. On kaže: »U svojim proučavanjima smo stigli do eksperimentalne regu- lacije starenja. Uspeli smo da kod životinja izazo- vemo veštačko starenje, koje smo veštačkim putem uspeli i da otklonimo i da’sprečimo. Da li će jednoga dana ista sredstva moći da se primene i na Ijudima — veoma je neizvesno. Želja za večitom mladošću još je samo san, mada ne treba zaboraviti da se u našem veku granice između stvarnosti i snova veoma brzo pomeraju«. 

Atrofija znači smežuravanje, kržljanje i smanje- nje nekog organa ili tkiva  je Akromegalija

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *