U toku svega ovoga od karaktera ni traga

U toku svega ovoga od karaktera ni traga

U toku svoga veka čovek proživljava različite periode života, od kojih svaki ima svoje karakteristike. Prema rimskom lekaru staroga veka Galenu, životna linija ima dva kraka, uzlazni. Koji počinje s rođenjem, penje se kroz detinjstvo i mladost i do- stiže svoj vrhunac u periodu zrelosti, da bi posle toga postepeno počela da opada sve niže i da se izgubi sa smrću. Čovek se rađa, živi i umire. To su bitne karakteristike svakog živog bića pa i čoveka. 

Stari lekari, filozofi i prirodnjaci su uporedili periode čovečijeg života s četiri godišnja doba — proleće, leto, jesen i zima. Proleću bi odgovaralo detinjstvo, letu mladost, kraju leta i jeseni bi odgo- varala zrelost čovečijeg života, dok bi kraj jeseni i zima odgovarali starosti i dubokoj starosti. 

Prema shvatanju Hipokrata, Ijudski vek je podeljen na prvo detinjstvo, do 7 godina. Drugo detinjstvo od 7. godine pa do puberteta. Zatim nastaje doba mlađosti, koje počinje od puberteta i traje do kraja rastenja — onda zrelo doba koje se proteže do 60 godine. I na završetku dolazi starost, od 60. godine pa do kraja života.

U toku shvatanja Hipokrata

Duže održava u životu. Stvaranje mogućnosti da čovek sazna sve što je neophodno. Da sam čuva zdravIje i, po mogućnosti. Koristi sve što mu sadašnji nivo razvitka nauke omogućava. Sastavni je deo naše borbe za što svestranije zdravstveno obrazovanje. 

Covek je sam najbolji čuvar vlastitog zdravlja, ali. On bi često bio nemoćan kada mu na raspola- ganju ne bi stajalo 6.432 ambulante. Poliklinike i dispanzera različitih vrsta. U njima je prošle godine obavljeno oko 65 miliona pregleda. One nisu smeštfene samo u većim gradovima već mreža ovih ustanova dopire i u nerazvijene krajeve zemlje. I broj postelja u bolnicama svih vrsta se neprekidno povećava. Broj zdravstvenih osiguranika (bez poro- dica) dostigao je prošle godine broj od 3,478.124, četiri put’a više nego 1938. godine. 

Dobri lekari i lekovi, istina, mogu doprineti dosta u produženju trajanja života. Ali nauka sve više daje za pravo onoj narodnoj »bolje je bolest spre- čiti nego lečiti«. To je zadatak preventivne medicine, koja u širem smislu obuhvata materijalne, kultume i socijalne uslove života, počev od higijenske ishrane i stanovanja pa do zdravstvenog prosvećivanja i higijenskih navika. 

Socijalistički odnosi na osnovu društvene svojine omogućili su radnom čoveku. Da u sistemu samoupravljanja osigura drukčije učešće u materi- jalnim bogatstvima koje sam stvara. U preduzećima, ustanovama, poljoprivrednim dobrima, radnjama itd. danas radi blizu, 3,5 miliona Ijudi, oko šest puta više nego pre rata. 

Zaposlenost danas automatski podrazumeva i zdravstveno i socijalnio osiguranje — znači. I u odre- đenom slučaju, i pravo na dečiji dodatak, za koji je prošle godine isplaćeno preko 71 milijarda din. Na radnom mestu se često ostvaruje pravo na stan. 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *