Organizmu trebaju matice i matrice ekonomičnosti

Organizmu trebaju matice i matrice ekonomičnosti

»Naš je vek počeo kao vek mladosti, a završiće se kao vek u kome starost trijumfuje«. Ove reči jednog čuvenog gerontologa zvučale su pre deset godina kao apsurd. Međutim, danas, s obzirom na napredak gerontologije i gerijatrije, one su postale manje paradoksalne u organizmu. 

Potreba organizmu

Bio je potreban živi organizam pomoću koga bi moglo da se ustanovi kako na proces starenja deluju neki medikamenti, a kako pojedini životni uslovi. 

O procesu starenja dosta se znalo i ranije. Ali da bi sa sigumošću mogli da prouče svi stadijumi i uzroci ovih prirodnih promena u organizmu.Bio je potreban »eksperimentalni model«, čije bi starenje egzaktno moglo da se proučava, meri i usmerava. Bilo je potrebno živo biće na čiji bi se proces sta- renja uticalo veštačkim putem u smislu odlaganja ili ubrzavanja staračkih procesa.

Mnogobrojni su autori pokušavali za poslednjih sto godina da pomoću raznih lekova — »eliksira« — vode borbu za večitu mladost, a protiv starenja. 

Eliksir organizmu

Pred kraj prošlog veka i početkom dvadesetog stoleća mnogi su naučnici grozničavo radili na pro- nalaženju »eliksira života«. Treba spomenuti autore i poznate naučne veličine toga doba, kao što su bili Brown, Sequard i Voronoff. Oni su vršili eksperi- mente na životinjama, prvenstveno na majmunima, a kasnije i na Ijudima. Oni su presađivali polne žlezde mladih životinja ostarelim životinjama. I tom prilikom su mogli da konstatuju. Da su ostarele eksperimentalne životinje, doduše prolazno, postajale živahnije, življih pokreta, kod njih se počela da vraća fizička snaga. Ohrabreni ovim prolaznim uspe- sima, ovi naučnicti su počeli da izvode i slične eks- perimente i na starim Ijudima, ali samo s prolaznim i ne mnogo ubedljivim rezultatima. 

Mišićna slabost

L. Binet je jednom starcu od 88 god. s izraženom mišićnom slabošću, sa znacima izražene senilnosti, davao 21 dan injekcije testosterona (hormona muške polne žlezde) i posle primljene terapije kod boles- nika je nastupilo opšte poboljšanje, ali samo pro- lazno. Zapaženo je bilo da je hormon muških polnih žlijezda imao izraženo. Ali prolazno dejstvo prvenstve- no na mišiće i na mozak. L. Binet smatra da ova hor- monska terapija polnim žlezdama treba da aktivira rad i ostalih žlezda s unutrašnjim lučenjem. 

A. Bogomoljec je napravio specijalan serum koji treba da poveća produkciju antitela i da na taj način poveća otpornost prema starenju. Svojevremeno je bila napravljena velika reklama za serum Bogomo- Ijeca, međutim rezultati su bili slabi. 

Poznati ruski naučnik je pokušavao da deluje na organizam starih osoba stimulativno pomoću tzv. placente (posteljice), koja se izbacuje posle porođaja. 

U novije vreme se pojavljuje i Ana Aslan sa svojom lekovitom supstancijom H-3. U hemijskom i farmakološkom pogledu radi se o jednom lokalnom anestetičkom sredstvu. Novokainu, koji se godinama primenjuje u hirurgiji za izvođenje bezbolnih operacija. Supstancija H-3 se daje u vidu injekcija i, prema do sada skromnim izveštajima, izgleda da se javljaju kod starih osoba izvesna poboljšanja, naročito u pogledu pamćenja, pažnje, inteligencije. Još je narodno iskustvo kroz vekov« sugeriralo. Savremenoj medicini na lekovitost pčelinjeg meda. A naročito matičnog mleča, supstaneije velike kalorične i vitaminske vrednosti, koju stvaraju i koriste pčele za razvoj svoje matice.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *