Primjetite novosti kod vaših žlezda

Primjetite ovu sliku

Svako doba čovečijeg života ima svoju patolo- giju, tj. bolesti koje se najčešće javljaju. U detinjstvu su najčešće tzv. dečije bolesti, kao što su šarlah, difterija, male boginje, ovčije boginje, zauške itd.Naučiti ćete kako da primjetite. Dalje, deca često boluju od rahitisa, dečije tuberku- loze limfnih žlezda, ređe moždanih opni. Nisu retke ni angine, zapaljenja srednjeg uva itd. To je tzv. dečja patologija, koju karakteriše pojava i razvoj pomenutih oboljenja. To su manje-više sve akutne bolesti koje napadaju još neotporan dečiji organizam. Ekonomija je pala zbog ovoga

Kako smo skontali da treba da primjetite novosti?

Za detinjstvo je karakteristična pojava tzv. lim- fatičke dijateze. Takva deca imaju u većoj ili manjoj meri izražene limfne žlezde na vratu, preponama, pazuhu i u hilusima. Pregledom krvi kod ove dece se nalazi povećan broj limfocita. Jedne vrste belih krvnih zmaca, koja se kasnije sa starenjem smanjuje u krvi. Ove ćelije ne pokazuju tako izraženu pojavu fagocitoze, kao što je to slučaj kod ostalih belih krvnih zrnaca. I to bi bilo jedno od tumačenja zašto je dečiji organizam manje otporan prema raznim akutnim oboljenjima. Primjetite nešto .

Pojam fagocitoze je dao Pasterov učenik Ilja Mečnikov. On je kod eksperimentalnih životinja, a i kod Ijudi. Zapazio da kada mikroorganizmi-bakterije ili paraziti — prodru u tkiva i krvotok. Ovim agresorima organizma suprotstavljaju se bela krvna zrnca i razne tkivne ćelije. Bakterije tom prilikom bivaju napadnute od strane belih krvnih zmaca leukocita. Pomoću raznih pokreta bela krvna zmca uvlače, »gutaju« bakterije i u ćelijskoj citoplazmi, one bivaju svarene i uništene. Na taj se način čo- večiji organizam treba da primjetite branii od napada mikroorganizama Najmanju sposobnost fagocitoze među belim krvnim zrncima poseduju baš limfociti, leukociti, koji su u najvećem broju zastupljeni kod dece. 

Periodi zrelosti dominiraju nama

U periodu zrelosti dominiraju sasvim druge bolesti, kao što su: tuberkuloza, srčane bolesti, re- umatizam zglobova, bolesti organa za disanje i varenje, žlezda s unutrašnjim lučenjem, dijabetes. 

Pod kraj zrelog doba sve su češće zastupljene bolesti kao što je: rak ili kancer, koji može da na- pada gotovo sve organe, želudac, disajne organe, debelo crevo, gušteraču, polne organe kod žena i mlečne žlezde i, najzad, nije redak u kostima. 

U periodu starosti, naročito posle 60. godine, najčešće se javljaju razni tumori i bolesti srca i krvnih sudova. Pored ovih obdljenja kod starih osoba postoje razna hronična oboljenja, kao što su tuberkuloza, sipnja, astma, ciroza jetre, proširenje bronhija, oboljenja zglobova, mokraćnih organa itd. Zbog opšte smanjene otpornosti organizma u sta- rosti nisu retka razna akutna oboljenja, kao što su zapaljenje pluća, sepsa, zapaljenje bubrega, koja za kratko vreme mogu da prouzrokuju smrt bolesnika. 

Prema Dormannu, starost ima svoju patologiju u kojoj se najčešće javlja kancer (rak), i to obično u 6. i 7. deceniji. Prema ovome autoru, u organizmu postoje tzv. kancerogene materije, koje potpomažu nastajanje raka. Kao jedna od kancerogenih materija može da se smatra i holesterin. Prema Bernhardu, kancerogeno deluje i disfunkcija (poremećaj) u radu muške polne žlezde (testisa) i nadbubrežnih žlezda. Kođ starih osoba atrofiraju limfne žlezde, kao i os- talo limfatično tkivo u organizmu. Kao posledica ovih atrofičkih poremećaja, u perifernoj krvi se nalaze u manjem broju limfociti. Nakahara i Murphy smatra- ju da limfociti daju otpor rastu malignih tumora.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *