Šta je izazvalo uzbuđenje kod Brown Sequarda?

Šta je izazvalo uzbuđenje kod Brown Sequarda?

Veliko uzbuđenje u tadašnjoj javnosti je izazvao Brown-Sequard,ekipa sa Bliskog istoka. Kada je tvrdio da starenje na- staje kao posledica smanjene aktivnosti polnih žlezda. Bili su zapaženi njegovi eksperimenti na životinjama. Kod kojih je vršio presađivanje polnih žlezda. On je starim životinjama presađivao polne žlezde životinja u punoj polnoj aktivnosti. Šta je izazvalo te posljedice?

I tom prilikom Brown-Sequard je našao znatno poboljšanje u pogledu jačine muskulature i telesne pokretljivosti. Kod starih eksperimentalnih životinja. Na osnovu tih rado- va ovaj naučnik je savetovao da se starim ljudima. Mogu davati hormonii polnih žlezda u vidu injekcija, ili da treba vršiti presađivanje poln-ih žlezda. Međutim, pretpostavka Brown-Sequarda, nije ispunila oče- kivanje. Postignuti rezultati su bili prolazni. A kod mnogih starih osoba nije bilo zapaženo nikakvo po- boljšanje. Smanjenje funkcije hormonskih žlezda. Šta je izazvalo sljedeće pojave.

Šta je izazvalo Zondeka i Ašhajma?

Zondek i Ašhajm su tumačili nastajanje staro- sti smanjenjem funkcije hipofize, žlezde s unutra- šnjim lučenjem. Koja se nalazi na bazi mozga, i im.i centralni značaj i kontroliše aktivnost ostalih žlezda s hormonskim lučenjem. Kao posledica smanjenja aktivnosti hipofize, nastaje smanjena aktivnost i dis funkcija svih ostalih endokrinih. Hormonskih žlezda u većoj ili manjoj meri, a što se odražava i na rad ostalih organa.

Te nastaju promene karakteristično za starost.Toksini ćelijskih sokova i starenje.Max Rubner je početkom XX veka izneo intere- santnu teoriju o uzrocima nastajanja starosti. Pri- likom oksidacije i razgradnje hranljivih materija u tkivima se stvaraju izvesne toksične materije koje smanjujiu aktivnost ćelija, odnosno njene citoplazme. Takve ćelije se sporije razmnožavaju, što ima za po- sledicu smanjenu regeneracionu sposobnost tkiva, pa zato takva tkiva, u vitalnim i ostalim organima, brzo stare. Ovi procesi smanjenja aktivnosti ćelija su u mladosti jedva primetni, a posle perioda zrelosti postaju sve više manifestni. Tokom vremena, s nasta- janjem starosti, sve se više smanjuju procesi oksida- cije u tkivima i sve se više smanjuje njihova životna.

Kakvog su mišljenja i italijanski naučnici?

Slično mišljenje zastupaju i italijanski naučnici Itu tui i Dogliotti. U tkivnim tečnostima se stvaraju hranjive materije, kao produkti tkivnog metabolizma, I naslućuju ćelije, smanjujući njihovu vitalnost. Naj- VJ i bivaju oštećene ćelije centralnog nervnog si- iii.i i unutrašnji sloj arterijskih krvnih sudova; ii” hranjive arterije ikapilari. Pod uticajem ovih tok- «l nili produkata metabolizma ubrzavaju se arte- fl’r.l.. h’iotički procesi na krvnim sudovima, koji po- ilaju neelastični, zadebljali i suženog promera. Oni in inogu važne organe našeg organizma da snabde- V 11ii dovoljnom količinom krvi bogatom kiseonikom, ln iinljivim materijama i vitaminima, što neminovno n.i i .1 posledicu ubrzavanje procesa starenja u tki- vima. Organi smanjuju svoju aktivnost, poremećena je njihova harmonična funkcija, tako da staračke promene kod takvih osoba bivaju brzo izražene. 

Konstitucija socijalnosti

Iz dosadašnjeg izlaganja se vidi da su uzroci starenja različiti i još nedovoljno ispitani. lako se na polju gerontologije i gerijatrije u celom svetu mnogo radi i vrše mnogobrojna naučna istraživanja da bi se potpuno rasvetlila tajna starenja, ipak se danas još uvek ne zna siguran uzrok starenja. 

Postoji još čitav niz drugih faktora koji mogu da utiču na nastajanje starosti. Konstitucija, ishrana, kao i socijalni, higijenski i geografski faktori, mogu igrati presudnu ulogu u nastajanju staračkih pro- mena kod mnogih osoba. 

Poznato je da porodice čiji su članovi doživeli duboku starost daju potomstvo koje isto tako može da doživi duboku starost. Kod takvih osoba postoji povećana konstitucionalna otpomost prema svim onim toksičnim materijama koje izazivaju i ubrza- vaju proces starenja, i ta povećana otpornost njiho- vog organizma se prenosi s kolena na koleno. Otuda pojave hereditame, nasledne dugovečnosti u nekim familijama.Alimentairni faktor igra važnu ulogu u nasta- janju starosti. Vršeni su mnogobrojni eksperimenti na životinjama, a i u toku poslednjeg rata je zapa- ženo da ishrana bogata u životinjskim mastima siromašna u vitaminima A, B, C i E, kao i hrana siromašna u belančevinama.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *