Šta je uticaj novčanih događaja na srce?

Šta je uticaj novčanih događaja na srce?

Srce kođ mladih osoba utiču novac i događaji sa coasta. Prema Laubryju, postoji tzv. staračka hipertrofija srca. Srčana mišićna vlakna su u većoj ili manjoj meri zamenjena vezivnim neelastičnim tkivom. Što u znatnoj meri smanjuje srčanu sposobnost. Za savlađivanje napora pri kretanju i fizičkom radu. Zbog izlaganja srca stalnom naprezanju, staračko srce. Naročito leva komora, povećava svoju zapreminu, hipertrofiše. Mišićna vlakna srca sadrže povećanu količinu lipohroma. Šta je uticaj koji se vrši zapremisanje hipertrofije.

Pigmenta koji srčanom mišiću daje karakterističan mrki izgled. Kod gojaz- nih starih osoba srčani mišić i okolina srca su bogati u masnim naslagama, koje sa svoje strane znatno otežavaju rad srca. Unutrašnji sloj srca, endokard, naročito na srčanim zaliscima, znatno je izmenjen: nije više gladak, sjajan i elastičan, kao što je to slu- čaj kod mladih osoba, nego je zamućen, često nera- van i sami zalisci su međusobno srasli, što u znatnoj meri otežava normalan rad srca. Srčana kesa, koja sa svih strana obavija srčani mišić. Tokom starenja gubi elastičnost jer sadrži manju ili veću količinu masnoga tkiva. Koje sa svih strana okružuje srčani mišić kao kakav oklop, otežava njegovo širenje i skupIjanje i kod takvih osoba. Nastaju pri kretanju i radu tegobe u vidu gušenja, zamaranja ili lupanja srca. 

Šta je uticaj gojazne osobe na arteriju?

Sa starenjem nisu pošteđene od promena ni sr- čane arterije. Ukoliko se radilo o gojaznoj osobi, srčane arterije su zadebljanog zida, sa izraženim skle- rotičkim promenama. Međutim, kod mršavih starih osoba promene na srčanim arterijama, kao i na sa- mom srcu, znatno su slabije izražene; njihovo srce je funkcionalno sposobnije da savlađuje životne na- pore nego srce gojaznih osoba. 

Prema Dogliottiju, posle 60. godine stare osobe imaju tzv. staračko srce, koje nema više dovoljno sposobnosti đa se skuplja i da potiskuje krv kroz arterije u pravcu tkiva s potrebnom energijom. Zbog toga staračko srce mora ubrzano da radi, da savla

đuje sve veći otpor krvi u sklerotičnim krvnim sudo- vima. Da bi to postiglo, staračko srce mora da poveća, (hipertrofiše) levu komoru, što često ima za posledicu nastajanje povišenog krvnog pritiska (hipertenziju). 

Prema navodima Harrisona, staračko srce uglavnom nastaje i zbog izražene skleroze srčanih arterija, koja prema ovom autoru postoji u oko 69% slučajeva. Pošto sklerotične, sužene srčane arterije nisu u mogućnosti da srčanom mišiću dovode dovolj- ne količine kiseonika, i hranljivih materija, to mi- šićna srčana vlakna tokom vremena degenerišu, gube svoju elastičnost i sposobnost skupljanja, te srčani mišić postaje sve manje funkcionalno sposo- ban da savlađuje svakodnevne životne napore u starosti. 

Paul Dudly i kardiologija

Poznati američki kardiolog Paul-Dudly-White iz svoje bogate lekarske prakse citira da se kod sta- rih osoba srčane bolesti deset puta češće javljaju od tuberkuloze, a od raka su dva puta češće. 

Ni druge arterije ni vene nisu pošteđene od pro- mena tokom starenja. Srednji mišićni sloj arterija atrofiše, stanjuje se, gubi elastičnost, kao i sposob- nost skupljanja i širenja. Unutrašnji sloj arterija (intima) postaje hrapav, prožet kalcijumom, masnim materijama i holesterinom. Na arterijskim krv- nim sudovima preovlađuju sklerotički procesi. Iz toga razloga arterije postaju neelastične, krte, i pri opterećenjima lako mogu da prsnu. Ovi procesi su naročito izraženi na aorti, dalje na arterijama mozga, jetre, bubrega, srca i u ostalim važnim organima. 

Svi se autori slažu da starenje i arterioskleroza idu uporedo i ona se smatra kao najozbiljnija bolest starosti, koja donosi mnoge nezgodne posledice za stare osobe. Ona je taj glavni faktor koji skraćuje Ijudski vek i ometa današnjeg čoveka da dostigne fiziološku, duboku starost. Rešiti prpblem arterio- skleroze, znači rešiti problem starosti i dugog života. 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *